Zasady współpracy     Jeśli zechcą Państwo skorzystać z naszych usług, zapraszamy do umówienia się telefonicznie lub w drodze mailowej. Sugerujemy zabranie wszystkich odnoszących się do sprawy dokumentów, gdyż ułatwi to dokonanie rzetelnej oceny prawnej. Gdy działania kancelarii mają polegać na działaniu w imieniu klienta (np. skierowanie sprawy do sądu, wysłanie wezwania do dłużnika), konieczne będzie udzielenie przez klienta pełnomocnictwa. Pracujemy zarówno dla klientów potrzebujących stałej i regularnej obsługi prawnej, jak i dla osób chcących skorzystać z pomocy prawnika w pojedynczej sprawie. Wynagrodzenie kancelarii jest uzgadniane indywidualnie, z uwzględnieniem charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania i wartości przedmiotu sporu. Może ono przybrać kształt zryczałtowanej kwoty lub może być ustalone jako iloczyn ilości przepracowanych godzin i stawki godzinowej. Przy stałych zleceniach preferujemy miesięczny ryczałt uwzględniający prognozowany stopień zaangażowania kancelarii. W sprawach sądowych honorarium ustalane jest przeważnie jako ryczałt za sprawę, przy czym za punkt odniesienia zazwyczaj przyjmowane jest rozporządzenie regulujące wysokość wynagrodzeń radców prawnych. Jako uzupełnienie opisanych wyżej zasad traktujemy ustalanie części naszego wynagrodzenia w formie procentu od wyegzekwowanej kwoty lub wartości przedmiotu sprawy, a jego wypłata uwarunkowana jest osiągnięciem korzystnego rezultatu (success fee). Niezależnie od honorarium kancelarii należy się zwrot wydatków, a w szczególności opłat skarbowych od pełnomocnictw, uiszczanych w imieniu klienta opłat sądowych, kosztów przejazdu poza Szczecin.